top of page
NorStealla_uten.png

Digital Samhandling

På denne arenaen fokuserer vi på problemstillinger av stor betydning for effektivisering og forenkling av offentlig sektor i tett samhandling med private aktører.


På samhandlingsarenaen er det diskusjon og dialog rundt temaene samhandling, endringsledelse og avanserte ikt-løsninger for offentlig sektor. I kjølvannet av en arena arrangeres det gjerne mindre møter på deltema og problemstillinger som trenger ytterligere avklaring.

Styringssamarbeid 2.png

Samhandlingsarena # 18

Er styringsstrukturen i forvaltningen et hinder for tverrsektorielt digitalt samarbeid? Hva er alternativet?

Regjeringen skal nå lage en ny digitaliseringsstrategi. Mange peker på at styringsstrukturen i dag er det største hinderet for effektiv og rask digitalisering, se Det er krise! Vi må organisere digitaliseringen annerledes! (cw.no) og Linjestyring utfordres – Stat & Styring (statogstyring.no).

Men verden er i endring. Tradisjonell sektortilnærming og prosjektmetodikk kommer til kort i møte med vår tids utfordringer. Klimakrise og en kommunesektor og et helsevesen under press er eksempler på utfordringer som krever tverrsektorielt digitalt samarbeid. Det er derfor en sammenheng mellom det å forstå og å tilpasse seg endringer i omgivelsene, og det å etablere styringsstrukturer som egner seg for tverrsektorielle digitaliseringsprosjekter. Dette krever nytenkning og nye tilnærminger til digitaliseringsarbeidet. Dette utfordrer dagens styringsstruktur i forvaltningen. Mens strategien fra 2019 klart peker på behovet for sammenhengende tjenester, sier den også at "vi i dag mangler metodikk for samarbeid og tverrgående tjenesteutvikling".

Samtidig er det fra 2015 igangsatt en rekke digitaliseringsprosjekter som samarbeidsprosjekter mellom offentlig og privat sektor som benytter en helt annen styringsstruktur i retning av nettverksstyring og organisering.

Hva kan forvaltningen lære av disse prosjektene?

 

Samhandlingsarena # 18 foregår 14.9, 28.9 og 12.10 meld deg på her.

SE MER
kAMPEN.png

Kampen om dine data

NORSTELLA arrangerte for kort tid siden vårt første folkemøte med søkelys på eierskap til egne data.

Hensikten med folkemøtet var å samle så mange som mulig av interesserte parter, for å informere om tingenes tilstand på et nærmere definert saksområde (eierskap til data) og på den måten åpne for dialog, innspill og spørsmål med sikte på å få til bred medvirkning og engasjement.

Hovedtesen i møtet var at vi ukritisk gir fra oss råderetten over egne data til aktører som vet å utnytte denne langt utover hva vi greier å forestille oss. Ikke nødvendigvis i ideell hensikt

Arrangementet ble gjennomført både digitalt og analogt. Tilbakemeldingene var positive.

Vi har laget en kort filmsnutt som oppsummerer deler av den erkjennelsen vi sitter igjen med etter møtet. Du finner filmen her.  Vil du se hele den aktuelle sekvensen finner du den her.

NORSTELLA planlegger i disse dager ulike former for oppfølging av hovedtemaet, blant annet gjennom et nytt folkemøte i 2022.

SE MER
AKSON.jpg

Samhandlingsarena #17

AKSON - NORSTELLA viser vei.

Alle er enige om behovet og målet. Mange mener Akson ikke er løsningen på de utfordringer helsesektoren har. NORSTELLA tar opp denne problemstillingen på sin Samhandlingsarena 7. oktober. Vi vil da peke på de alternativene som finnes og det handlingsrommet som eksisterer. For vi er sikre på at det er der!

NORSTELLA avviklet sin 17. samhandlingsarena i oktober med nesten 100 fysisk til stede og over 200 på stream. Tradisjonen tro brukte vi Sli Do i dialogen med salen og deltagerne for øvrig.

Fra NORSTELLAs side ble det lovet utdypende informasjon på de problemstillingene som ble reist.

Vi har derfor systematisert materialet og innhentet svar. Noen er besvart direkte, andre ved å vise til supplerende kunnskapskilder.

Du finner materialet fra Samhandlingsarena # 17 her

NORSTELLA gjennomførte en Oppfølging etter Akson - 16.2.2021 - dette materialet finner du her

SE MER
IMG_3500 bruk_edited.jpg

Samhandlingsarena # 16

DATA ER IKKE GULL - ENNÅ 

 

NORSTELLA har sagt at 2019 skal være «Året for deling av data», og har etablert en faggruppe for toppledere om dette  temaet. Før sommeren skal også Regjeringens Digitaliseringsstrategi som har «deling av data» som hovedtema, komme.

 

«Deling av data» er derfor et høyaktuelt tema for digitalisering av forvaltningen, men også for Norge som nasjon slik også  den utredningen fra Digital Norway som ble lagt frem for næringsministeren i fjor høst sier.

Programkomitè:

Jon Arve Risan, NORSTELLA

Trygve Skibeli, NORSTELLA

Arild Haraldsen – moderator for debatten

SE MER
Legens Desk

Samhandlingsarena # 15

eHELSE

Helse- og omsorgssektoren representerer den største utfordringen for vårt velferdssamfunn. Ikke bare øker kostnadene som følge av «eldrebølgen», men vi erfarer i mange tilfeller at kvaliteten på tjenestene forringes.

Denne utfordringen åpner gode muligheter for forretningsutvikling og innovasjon – både for offentlig sektor og næringslivet. I offentlig sektor har regjeringen vedtatt en ambisiøs strategi, og tatt strukturelle grep i form av bla. etablering av Direktoratet for e-helse.

 

Spørsmålet er om strategiene og tiltakene er bærekraftige og om vi utnytter ressursene og kompetansen Norge besitter.

I denne Samhandlingsarenaen vil vi få belyst hva disse tiltakene går ut på, og presentere ulike perspektiver som kan supplere eller forsterke de tiltakene som er satt i gang.  

SE MER
kommunenavn.jpg

Samhandlingsarena # 14

Digitaliseringen av kommunesektoren. 

Hvor står vi i dag? Hvor går vi?

Bakgrunn

For fire år siden ble Kommunal- og moderniseringsdepartementet etablert. Det var en sammenslåing som skulle sikre at «digitaliseringen av offentlig sektor» skulle omfatte både stat og kommune, og at en skulle se dette i sammenheng. Hva har skjedd på disse 4 årene?

 

Noe har skjedd på disse årene:

 

  • Kommunereformen er betegnet som den største innovasjonsprosess i offentlig sektor som kan utvikle nye velferdstjeneste for innbyggerne, mer effektiv næringslivsutvikling for bedriftene, og en mer samordnet og effektiv planlegging for de sammenslåtte kommuner.

 

SE MER
digitalt_førstevalg.jpg

Samhandlingsarena # 13

Digitalt førstevalg – hvordan utvikle gode, brukerorienterte tjenester?

«Digitalt førstevalg» og «brukeren i sentrum» er helt sentrale elementer i Digital Agenda, men fortsatt sendes tonnevis av skjemaer på papir og mange offentlige- og private virksomheter organiserer seg etter gammel silo-modell.
 
Det er også en utfordring at noen aktører fokuserer på offentlig sektor alene – men digitaliseringen med brukeren i sentrum forutsetter at hele Norge tas med (også næringslivet).
SE MER
bottom of page