top of page
KampenOmHvemDuEr.png
Image by ThisisEngineering RAEng
Kampenomdinedata2.png
Bilde2.png

Kampen om dine data 

Kampen om dine data - Digital tilstand 2022

Aleksander Øines, redaktør Digital Tilstand 2022


Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik skrev i Digi.no 9. november a«Arbeidet med digitalisering i offentleg sektor går føre seg i raskt tempo».

Med utgangspunkt i NorStella rapporten «Digital Tilstand 2022» svarte Aleksander Øines statsråden 11. september med dette debattinnlegget - Digitalisering av offentlig sektor står nesten stille.

NorStella har i rapporten «Digital tilstand 2022» kartlagt utviklingen innen offentlige tjenester, og sett på hva som hindrer utvikling sammen med hva som kjennetegner virksomheter som lykkes med digital transformasjon av tjenestetilbud.

De virksomhetene som lykkes med sitt utviklingsarbeid, kjennetegnes av at de prioriterer ressurser til utvikling, og tar i bruk nye tjenester som utvikles. De som skaper de beste digitale tjenestene, sørger for at både innbyggere, næringsliv og offentlig ansatte får en enklere hverdag.

Om hastigheten innen den digitale utviklingen fortsetter på lik måte som de siste 10 årene, vil det ta mer enn 10 år til før halvparten av det offentlige tjenestetilbudet gjenbruker eksisterende offentlige data fra registre og fagsystemer i møtet med innbyggere og næringsliv.

NorStella lar på ingen måte den digitale tilstand ligge i ro, men fortsetter arbeidet videre, følg med på NorStella og hold deg oppdatert.

Les rapporten Digital Tilstand 2022 her.

28.11.2022

Kampen om dine data - Deling og gjenbruk av offentlige data

Aleksander Øines, redaktør Digital Tilstand 2022

Hvis data er «den nye oljen», trengs det en skikkelig smøring av offentlig sektor!

 

Over 20 år med «digitaliseringspolitikk» viser nedslående resultater for norsk offentlig sektor. 94% av kommunale innbyggertjenester og 70% av statlig tjenester gjenbruker ikke data fra interne fagsystemer eller nasjonale registre i møtet med innbyggere og næringsliv.

 

På slutten av 1990-tallet skjedde det siste generasjonsskiftet innen bruk av IKT i offentlig sektor. Gamle IKT-systemer som gjerne var DOS baserte, ble erstattet med nye Windows baserte systemer. Siden den gang har lite skjedd.

 

Ved starten av 2000-tallet ble det etablert digitale skjema knyttet til offentlige virksomheters hjemmesider på Internett. Disse skulle erstatte papir skjema, men kunne i liten grad kommunisere direkte med fagsystemene de offentlige virksomhetene bruker til saksbehandling og oppgaveløsning. Slik er det fortsatt.

 

«Innbyggere er overrasket over at de fortsatt må fylle inn hva de heter og hvor de bor i offentlige tjenester» hevder Aleksander Øines, redaktør av rapporten Digital Tilstand 2022.

Les videre her.

Se rapporten Digital Tilstand 2022 her.

Kampen om dine data fortsetter

Aleksander Øines, arrangementsansvarlig 

På en kort uke i februar, utarbeidet NorStella innspill til KS knyttet til etablering av et aksjeselskap for «Digitale fellestjenester» til kommunene. Innspillet kan leses her.

 

I tiden frem til 1. mai, vil NorStella gjennomgå statistikk og rapporter fra stat og kommune om digital utvikling, samt gjennomføre intervjuer av leverandører av digitale tjenester til kommunene, basert på følgende hypoteser;

 

  • Utvikling av digitale tjenestetilbud prioriteres lite av politikerne

  • Kommunene etterspør i liten grad innbyggersentriske digitale tjenester

  • Dagens tjenestetilbud oppfyller i liten grad innbyggernes rett til innsyn i egne data

 

Funn knyttet til hypotesene dokumenteres i en rapport som planlegges for Digitale Toppledere 1. juni 2022.

Digitaliseringspolitikk er mer enn bredbånd

Aleksander Øines, arrangementsansvarlig 

 

30. november arrangerte NorStella sitt første folkemøte, Kampen om dine data, som samlet nesten 100 deltakere fysisk og digitalt. Det ble gitt over 40 innspill knyttet til hvordan politikerne i større grad kan forstå rollen data har i dagens samfunn, hvordan data kan bidra til det grønne skiftet og hvordan vi inngår at borgerne blir «fanget» i kampen om data. Les videre her

Kampen om dine data

Aleksander Øines, arrangementsansvarlig

250.000 husstander har ikke mulighet for høyhastighetsinternett, mange barn går på skoler uten tilstrekkelige digitale læremidler, offentlig sektor har et stort behov for digital omstilling, norsk eksport er svekket, og Norge har nå handelsunderskudd for første gang siden 80-tallet.

Digital utvikling i det offentlige Norge handler om prioritering

Solberg-regjeringen bygget videre på det løpende digitaliseringsarbeidet som har pågått i Norge de siste 20 årene. Det er gjort mye bra, men det er en jobb som aldri tar slutt.

Hva skal egentlig til for å få til et «taktskifte» innen digitalisering av offentlige tjenester? Les videre her.

NorStella satte søkelyset på dette i et «Folkemøte» 30. november. Du finner filmene her.

Kampen om dine data

Daglig leder Jon Arve Risan


NorStella arrangerte for kort tid siden vårt første folkemøte med søkelys på eierskap til egne data.

Hensikten med folkemøtet var å samle så mange som mulig av interesserte parter, for å informere om tingenes tilstand på et nærmere definert saksområde (eierskap til data) og på den måten åpne for dialog, innspill og spørsmål med sikte på å få til bred medvirkning og engasjement.

Hovedtesen i møtet var at vi ukritisk gir fra oss råderetten over egne data til aktører som vet å utnytte denne langt utover hva vi greier å forestille oss. Ikke nødvendigvis i ideell hensikt.

Arrangementet ble gjennomført både digitalt og analogt. Tilbakemeldingene var positive.

Vi har laget en kort filmsnutt som oppsummerer deler av den erkjennelsen vi sitter igjen med etter møtet. Du finner filmen her. 

Vil du se hele den aktuelle sekvensen finner du den her:

1. Åpning av møtet - Jon Arve Risan, Daglig leder NorStella

2. Nasjonal politikk - Nikolai Astrup, Tore Tennøe, Kirsti Kierulf, Emelie Spjuth

3. Kan vi ha kontroll på våre egne data - Nina Mathiesen

4. Samtykke og gjenbruk av data - Per Olav Nyborg

5. Lokalpolitikken - Fredrik Ødegård

6. Oppsummering, kommentarer og avslutning.

NorStella planlegger i disse dager ulike former for oppfølging av hovedtemaet, blant annet gjennom et nytt folkemøte i 2022.

bottom of page