Transport og Logistikk

Utvalget har som formål å arbeide for forenkling og utbredelse av felles standarder i internasjonal handel. Utvalgets arbeid gjelder både eksport og import. Utvalget for internasjonal handelsforenkling har eksistert siden 1973. I januar 2020 endret de navnet til Transport og Logistikk. Det er for tiden liten aktivitet i utvalget.

Handelsfasilitering - første fysiske møte på tre måneder!

11.06.2020

Tolletaten inviterte forleden til et nytt møte i serien Handelsfasilitering. Alle de tilstedeværende uttrykte gleden over å kunne møtes fysisk igjen selv under strenge smitteverntiltak.

Tema denne gang var orienteringer fra Tolletaten om blant annet siste nytt på frihandelsområdet (aktiviteten sterkt påvirket av verdenssituasjonen).

Videre om arbeidet med fjerningen av 350-kronersgrensen. For næringsmidler (godis) er det oppnådd full beskatningsmessig effekt. Beskatning i avsenderlandet på andre varer er i ferd med å falle på plass hos de store aktørene. Grunnet volum opereres det fortsatt innenfor en forlenget overgangsperiode. Ting tar tid.

Det ble også gitt en fyldig orientering fra Innovasjon Norge om norske eksportørers utfordringer i bestemmelseslandene. Det anbefales et besøk på www.eksport.no. Der vil du som eksportør finne mye nyttig, arbeids- og kostnadsbesparende gratis informasjon.

Forsamlingen ble også orientert og involvert i det pågående forskriftsarbeid knyttet til ny tollov, og tiltak for bedre utnyttelse av GSP-ordningen (Generalized System of Prefences) som er et ensidig tollsystem som innebærer at varer med opprinnelse i et utviklingsland kan oppnå tollfordeler ved innførsel til Norge. Les og lær!

Tollfritak på småhandel med utlandet

17.09.19

Like før ferien gikk det ut et høringsnotat fra Finansdepartementet om nye regler for den såkalte 350-kronersgrensen. Forslaget gjelder alle varer, utenom næringsmidler, alkohol og tobakk, med verdi opp til 3 000 kroner som sendes fra utenlandsk selger eller elektronisk plattform til forbrukere i Norge.

I svært korte trekk går forslaget ut på: 

  • At selger krever inn merverdiavgiften

  • Lik mva sats på 25 % på all innførsel under dette regelverket

  • Gitt at mva er krevd inn vil fortsatt varer med verdi under 350 kroner (inklusiv frakt) slippe toll

  • Egne regler for brus og godteri (stoppe lekkasjen til Sverige)

Departementet ville avvente høringsuttalelsene før de gikk videre med saken. Høringsuttalelsene foreligger nå. NorStella leverte ikke egen uttalelse, men er av den prinsipielle oppfatning at de nye reglene med fordel kunne blitt utsatt og koordinert med EU sine planer, slik at vi slapp med bare en omstilling.

NorStella deltok på konferanse om ekspressfortolling

16.07.19

Tirsdag 4. juni var vi sammen med rundt 100 næringslivsaktører tilstede på TADs informasjonskonferanse om ekspressfortolling og fremtidens digitale grensepassering.

 

Formålet med vår deltagelse var å bli orientert om arbeidet med å utvikle digitale løsninger som forenkler og effektiviserer innførselsprosessen, samt å bli informert om status i prosjektet Ekspressfortolling og erfaringer fra pilotering av konseptet på Ørje tollsted.

Vår nettverksgruppe med fokus på ehandel har hatt temaet opp ved en rekke anledninger de siste årene.

Konferansen bidro til å øke kunnskapen om etatens digitaliseringsarbeid, men også til å innhente synspunkter fra næringslivet. Som tolldirektøren sa i sin presentasjon: «Vi er helt avhengige av å ha næringslivet med oss på slike store endringer.» - og NorStella er med!

Samtlige presentasjoner fra konferansen kan lastes ned her >>

Endring av tollforskriften – høring

14.06.19

Når en importør ønsker å benytte en frihandelsavtale eller GSP-ordningen er det i dag krav om utfylling av tolldeklarasjonens rubrikker 36 og 44. Tolldirektoratet foreslår at en eksportør som ønsker å benytte en frihandelsavtale eller GSP-ordningen, må deklarere tilsvarendeopplysninger ved utførsel.

 

Etter gjeldende praksis kan en importør deklarere maskiner og anlegg mv. som innføres i delsendinger, allerede ved første innførsel deklarere varen som det komplette sluttproduktet. Tollforskriften har ikke bestemmelser som regulerer deklarering av delsendinger, noe som er ønskelig for å skape klarhet i deklarantenes forpliktelser.

 

Tolldirektoratet foreslår derfor at tollforskriften §4-20-1 og §4-23-1 endres ved at det tas inn en ny bokstav c slik at det kan stilles krav om at eksportøren ved utførsel må deklarere opplysninger om utstedelse av opprinnelsesbevis.

 

NorStella vil samlet fremme medlemmenes synspunkter på denne endringen. Synspunkter må være NorStella i hende senest 1. august 2019. Høringsdokumentene er vedlagt.

Høring om endring av tollforskriften - opprinnelse - delsendinger

Høringsnotat – endring av tollforskriften – opprinnelse – delsendinger

Høringsliste

NorStella og ITS Norge er fortsatt sant!

21.01.19

 

NorStella og ITS (Intelligente Transport Systemer) Norge har i en årrekke samarbeidet tett på flere områder knyttet til transport. Tradisjonelt har NorStella hatt søkelys på godstransport, mens ITS sitt fokus har dreid seg mest om persontransport. Begge disse områdene konvergerer med dagens digitale muligheter slik at dette skillet ikke lenger er like logisk.

Vi ser også en sterk fremvekst av netthandel. Så sterk at den utfordrer tradisjonell butikkdrift og har satt den tollfrie 350-kroners grensen på det politiske sakskartet. Toll har alltid vært et av NorStellas kjerneområder. Vi har på bakgrunn av disse tegn i tiden besluttet å dreie vår virksomhet bort fra transport og over mot toll og internasjonal handel. Samarbeidet med ITS Norge fortsetter med dette som utgangspunkt.

Dreiningen påvirker ikke vårt øvrige fokus på digital samhandling mellom offentlig og privat sektor. Herunder også vårt ønske om å bistå de små kommunene med utvikling av nye og innovative tjenester (K+).

Det er nok av utfordringer å ta av.

Maritim logistikk – effektiviseringsmuligheter og utfordringer

29.09.18

ITF (International Transport Forum) har nylig publisert en rapport som oppfordrer til deling langs den maritime forsyningskjeden.

 

Rapporten beskriver slik verdikjeden er i dag, og påpeker de mulighetene som foreligger for blant annet mer effektiv vareflyt dør-dør. I tillegg undersøkes og drøftes de mange utfordringer som er knyttet til interoperabilitet og mangel på samhandling mellom aktørene.

Problemstillinger midt i smørøyet for NorStella og NorStellas verdibudskap om sømløs samhandling.

 

Rapporten finner du via knappen nedenfor. 

Det er verdt å bruke noen minutter på de 33 sidene. Rapporten har også et management summary.

NorStella har avgitt høringssvar på utspillet om eCMR.

31.08.18

NorStella har i mange år vært sterkt engasjert i internasjonalt arbeid for standardisering av handelsprosedyrer og digital samhandling. I 1999 presenterte NorStellas forløper, Norsk EDIPRO, i samarbeid med EAN Norge, et nytt konsept for dokumentasjon innen innenlands transport. Konseptet bestod av revidert fraktbrev blankett og strekkodesystem for identifisering av sendinger og enkeltkolli.

 

Dette arbeidet fikk stor internasjonal anerkjennelse og spredning. Nå, i 2018, ser vi muligheten for at arvtageren eCMR, internasjonalt elektronisk fraktbrev, kan bli anerkjent og ratifisert som foretrukket løsning innen internasjonal veitransport. NorStella har gjennom sitt "utvalg for internasjonal handelsforenkling" behandlet og anbefalt bruk av eCMR og støttet standardisering av eCMR gjennom standardiseringsorganisasjonen UN/CEFACT.

 

Utvalget og NorStella støtter derfor at Norge ratifiserer tilleggsprotokollen til CMR konvensjonen som tillater bruk av eCMR, og endrer vegfraktloven slik at sender, transportør og mottaker av gods kan avtale bruk av elektroniske fraktbrev.

Elektroniske fraktbrev blir ikke borte, de fører til større sporbarhet på lasten og er langt billigere i drift enn papirbaserte løsninger. I tillegg til effektivisering og bedre styring i transportkjeden ser vi klare fordeler for bedre kontroll for vegmyndigheter og toll.

Strategiske investeringer i transportsektoren – en europeisk studie

15.08.18

Internasjonalt Transportforum (ITF) publiserer i disse dager en europeisk studie som dokumenterer beste praksis hva gjelder avkastning. Den tar hensyn til og utgangspunkt i hvordan prinsipielle rammeverk og retningslinjer kan hjelpe stat og styringsverk å adressere regionale utfordringer. Sverige er med i sammenligningen mellom Frankrike og UK.

Du får tilgang til hele rapporten her!

Please reload

© 2020 by NorStella

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon