top of page
IntHandel2023.png

Internasjonal Handelsforenkling
19.oktober 2023

Torsdag 19. oktober var vi igjen samlet til møte i Nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling, det 5. møtet i rekken. Forumet har etablert seg som en viktig møteplass for bedrifter som daglig arbeider med internasjonal handel og grensekryssende logistikk. Vi håper og tror at forumet fyller et behov for informasjon og faglig oppdatering på tvers av bransjer, og behovs- og erfaringsutveksling mellom privat næringsliv og offentlig forvaltning. I en omskiftelig verden er det behov for tverrfaglige og tverrsektorielle møteplasser hvor vi kan møtes og diskutere felles utfordringer. Med de store og omfattende endringene med bl.a. Digitoll, vil vi oppfordre flere importører og eksportører til å delta på møtene. Bli en del av en god faglig og hyggelig sosial møteplass!

Tolletaten sin utsending i Brussel, Tor Fredriksen, var første foredragsholder, og informerte om saker som står høyt på agendaen i EU. Av spesiell interesse for vårt forum var EU sin tollreformpakke som ble lagt frem av EU-kommisjonen 17. mai 2023. Forslaget har som mål å utvikle et nytt partnerskap med næringslivet, «Trust & Check traders», smartere tilnærming til tollkontroller og en mer moderne tilnærming til e-commerce. Blant forslagene er også etablering av en felles tollmyndighet, «EU Customs Authoritiy» samt utvikling og etablering av et felles IT-system «EU Customs Data Hub». Tidslinjen går frem til 2038. Det blir interessant å følge arbeidet med dette i EU, men også om, eventuelt i hvilken grad, utviklingen på dette området i EU ses hen til i utviklingsarbeidet i Tolletaten.  

Knut Vala fra GS1 Norway deltok som foredragsholder på det første møtet i nettverksgruppen høsten 2021. Vi inviterte Knut til oss igjen, denne gangen for å snakke om digitale produktpass som er en del av EU sin Green Deal.  Digitale produktpass betyr at mer informasjon om produktene blir tilgjengelig, ikke bare for forbruker, men også for andre aktører i verdikjeden. GS1 jobber aktivt med å forberede seg på digitale produktpass. Det betyr innføring av nye standarder både for strekkoder og for deling av produktinformasjon. Målet er å fremme bærekraftig produksjon, og kravet til digitale produktpass vil etter hvert omfatte alle varer med unntak av matvarer, dyrefor og medisiner. Elektronisk produkter er den første produktkategorien hvor digitale produktpass vil bli et krav for å kunne selges i EU.

Styreleder i NORSTELLA, Rolf Lysfjord, orienterte om utvikling av en felles meldingsstandard, et resultat av et initiativ fra tre aktører i bransjen (DSV, Freja og Harald Halvorsen Spedisjon). Digitoll vil kreve digital meldingsutveksling mellom aktører i transport- og spedisjonsbransjen. NORSTELLA, som en nøytral part, ble valgt for å utvikle og forvalte den felles meldingsstandarden. Meldingsstandarden skal sikre utveksling av nødvendige data for effektiv grensepassering, vil erstatte det vi i bransjen omtaler som ankomstmelding (advisering). Arbeidet med å utvikle meldingsstandarden finansieres av 25 transport- og spedisjonsfirmaer, og ambisjonen er at den første versjonen skal være klar ved årsskiftet. Dette er et flott initiativ, og det er fantastisk å oppleve en så stor og samlet oppslutning om dette arbeidet.

1.1.2024 avvikles det midlertidige deklarasjonsunntaket for varesendinger med verdi under 350 kroner. Deklareringsunntaket ble etablert som en overgangsordning ved innføringen av VAT on E-commerce (VOEC)-ordningen i april 2020. Tolletaten er av Finansdepartementet gitt ansvaret for å legge til rette for avviklingen, og prosjektleder Rune André Fjelly fra Skatteetaten og prosjektleder Emilie Rød Markali fra Tolletaten stilte opp i vårt møte for å informere om endringene samt tiltakene som iverksettes for å lette avviklingen av overgangsordningen.

 

Digitoll er blitt en fast post på programmet, dette for å følge utviklingen på dette området. Utfasing av direktekjøringsordningen fra 1. april 2025 medfører store endringer for transport- og spedisjonsbransjen, men i aller høyeste grad også for importører og eksportører. Vi fikk en orientering om status og videre planer for Digitoll av seksjonssjef Stig Løland i Tolletaten. Vi fikk også en orientering om nye TVINN, deklarasjonssystemet som om noen år vil erstatte dagens TVINN. Utredningsarbeidet er påbegynt, og prosjektet har en tidsplan frem til 2030.

 

Vi vil rette en stor takk til alle foredragsholderne for at dere bidro med gode og dagsaktuelle foredrag.

 

Neste møte i nettverksgruppen er 18. april 2024. Sett av datoen allerede nå! Vi ses!

 

Vi tar gjerne imot innspill til dagsaktuelle temaer samt tips om foredragsholdere. Send inn ditt tips/innspill her. 

bottom of page