top of page
IntHandel2023.png

Internasjonal Handelsforenkling
18. april 2024

Torsdag 18. april var vi igjen samlet til møte i Nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling, det 6. møtet i rekken. Interessen for møtet var overveldende! Allerede før endelig program var spikret hadde halvparten av de totalt 70 som deltok på møtet meldt seg på. For første gang i møtets historie hadde vi venteliste, men alle kom med til slutt. For mange er møtet blitt et fast møtested og en viktig arena for faglig oppdatering og for nettverksbygging. Som møtearrangør er det fantastisk kjekt å oppleve den store og økende interessen for forumet.   

 

Digitoll er blitt en fast post på programmet, dette for å følge utviklingen på dette området frem mot full innføring av Digitoll 1. april 2025. Med innføring av Digitoll fases direktekjøringsordningen ut. Dette medfører store endringer for transport- og spedisjonsbransjen, men i aller høyeste grad også for vareeiere (importører og eksportører).

 

Hovedtemaet for møtet var digitalisering. I alt digitaliseringsarbeid er kunnskap om regelverk og prosedyrer helt avgjørende, og kvaliteten av masterdata helt avgjørende for riktig resultat. Vi ønsker også å belyse hvordan ulike standarder for digital meldingsutveksling kan bygge opp om og effektivisere digital grensepassering som innføres med Digitoll og et fremtidig nytt tollbehandlingssystem.

 

 

Incoterms betydning ved import/eksport og fortolling til EU

 

Kunnskap om og korrekt bruk av Incoterms er svært viktig for bedrifter som importerer eller eksporterer varer. Thor Edquist informerte om de ulike Incoterms og ga oss eksempler på hvordan et bevisst valg av Incoterms kan brukes for å optimalisere logistikk og kostnader ved eksport til EU.

 

Masterdata – Viktigheten av korrekte opplysninger for korrekt deklarering

God kvalitet og korrekt informasjon er vesentlig for en riktig og effektiv tollbehandling. Jostein Frømyr, Edisys Consulting AS informere om status i pågående europeisk standardisering knyttet til elektronisk handel og fakturering og belyste hvordan dette kan fungere som metadata for fortollingsprosessene.

 

Digital bestilling til betalingsprosess som mulig informasjonskilde til digital tolldeklarasjonsprosess

 

Jan Mærøe, DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) snakket om hvordan digitale prosesser ved bruk av åpent standardisert nettverk (Peppol Network) og standardiserte meldinger (EHF/Peppol BIS) reduserer kostnadene for digital samhandling og skaper muligheter for at kjerneprosessen, bestilling til betaling, kan gi informasjon til tilstøtende prosesser, herunder. gjenbruk av informasjon i tolldeklarasjonsprosessen. Hva kan kunstig intelligens (KI) hjelpe oss med for definerte prosesser basert på standard semantisk innhold.

Digitoll i praksis

Animesh Rajurkar, Gothia Digital Solutions AB og Tomas Isacson, ECUS AB tok oss gjennom det digitale løpet for Digitoll med eksempler på ulike transporter på bil. De påpekte også de ulike aktørenes ulike plikter og ansvar. Vareeier, transportør og tollrepresentant har ulike roller og ansvar ved grensepassering, og det er viktig at alle er innforstått med hvordan de påvirkes ved innføring av Digitoll.

 

Digitoll - Status og veien videre

Monica Nyhagebråten, Tolletaten informerte om status for Digitoll og for det arbeidet Tolletaten gjør for å informere næringslivet om endringene som trer i kraft 1. april 2025. Tolletaten har utarbeidet mye og god informasjon om Digitoll på toll.no, og oppfordrer alle aktører som enda ikke har satt seg inn i hva endringene betyr for egen bedrift om å sette seg inn i dette. Tolletaten oppfordrer spesielt vareeiere til å sette seg inn i hva Digitoll vil bety for dem og deres samarbeid med sine transportører og speditører. Oppfordring fra Tolletaten: Start arbeidet nå!

Fremtidens tollbehandling – konsept for videreutvikling av vareførselsprosessene

 

Hans Erik Gravdahl Sørensen, Tolletaten informerte om etaten sitt arbeid med nytt tollbehandlingssystem. Tolletaten har på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet en konseptutredning som identifiserer ulike konsepter som kan videreutvikle vareførselsområdet. Bakgrunnen er behov for å erstatte dagens system for tollbehandling. Hans Erik informerte om bakgrunn, problemer, behov og anbefalte konsepter.

Vi vil rette en stor takk til alle foredragsholderne for at dere bidro med gode og dagsaktuelle foredrag.

 

 

Forumet har etablert seg som en viktig møteplass for bedrifter som daglig arbeider med internasjonal handel og grensekryssende logistikk. Vi håper og tror at forumet fyller et behov for informasjon og faglig oppdatering på tvers av bransjer, og behovs- og erfaringsutveksling mellom privat næringsliv og offentlig forvaltning. I en omskiftelig verden er det behov for tverrfaglige og tverrsektorielle møteplasser hvor vi kan møtes og diskutere felles utfordringer. Med de store og omfattende endringene med bl.a. Digitoll, vil vi oppfordre flere importører og eksportører til å delta på møtene. Bli en del av en god faglig og hyggelig sosial møteplass! Vel møtt!

Neste møte i nettverksgruppen er torsdag 31. oktober 2024. OBS! Merk deg datoen da den er flyttet en uke frem i forhold til det vi informerte om i møtet i april. Sett av datoen allerede nå! Vi ses!

 

Vi tar gjerne imot innspill til dagsaktuelle temaer samt tips om foredragsholdere. Send inn ditt tips/innspill her. 

bottom of page