top of page
NorStealla_uten.png

Samarbeidspartnere

NORSTELLA skal bidra til bedre, økt og enklere samhandling mellom offentlig og privat sektor på alle relevante områder. Dette gjør vi gjennom å etablere og understøtte møteplasser for deling og innovasjon som er kjennetegnet av nøytralitet og høy faglig kvalitet.

NORSTELLAs oppgave er å bidra til digitaliseringen av Norge gjennom å være en nøytral møteplass som aktivt bidrar til økt samhandling på tvers av næringer, sektorer og profesjoner. Aktivt bidrag innebærer å invitere til konferanser og workshops, og ved behov ta initiativ til å etablere nettverksgrupper, aktiviteter og prosjekter for dypdykk innen spesielle områder. I den senere tid har dette dreid seg mye om helse (AKSON)

 

Gjennom dette ønsker vi å bidra til effektivisering og verdiskapning blant våre medlemmer og samarbeidspartnere, ved å være en pådriver for

·     Forenkling av regelverk, prosesser og prosedyrer innen nasjonal og internasjonal næring/handel, både i privat og offentlig sektor.

·     Effektiv implementering og lønnsom bruk av standardisert datautveksling mellom organisasjoner/enheter.

 

På grunn av NORSTELLAs uavhengige posisjon i markedet, kan NORSTELLA betjene enhver aktør og bedrift i markedet. På den måten kan vi bidra til etablering av tverrsektorielle løsninger, basert på åpne standarder som for eksempel UN/CEFACT, UBL og ebXML til fordel for alle brukergrupper/aktører.

 

Vi har også det forvaltningsmessige ansvaret for Oxalis. Dette er den ledende implementeringen av åpen kildekode som støtter levering av Peppol eDelivery Services (AS4) for Peppol-nettverket mao en forutsetning for at virksomheter skal kunne sende e-faktura til hverandre.

Peppol.png

Peppol

Peppol er et sett med spesifikasjoner som muliggjør grenseoverskridende digitale anskaffelser (e-procurement). Bruken av Peppol er styrt av en multilateral avtalestruktur som eies og vedlikeholdes av OpenPeppol.

Peppol gjør det mulig for handelspartnere å utveksle standardbaserte elektroniske dokumenter over Peppol-nettverket (basert på en 4-hjørnes modell). Disse dokumentene inkluderer e-ordrer, e-Advance Shipping Notes, e-fakturaer, e-kataloger og meldingsnivåsvar

I denne sammenhengen gir Peppol:

 • Markedsmulighet for interoperable e-innkjøpsløsninger

 • Standardbasert interoperabilitet i forretningsprosesser

 • Peppol eDelivery Network og Peppol Transport Infrastructure Agreements som danner det tekniske og juridiske grunnlaget for interoperabilitet

 • Forenkling og forbedring av on-boarding prosessen for kjøpere og leverandører som ønsker å handle elektronisk.

 •  

NORSTELLA administrerer på en nøytral non-profit basis Oxalis. Oxalis er den ledende open source-programvareimplementeringen i OpenPeppol. Oxalis støtter leveringen av Peppol eDelivery Services (AS4) for Peppol-nettverket.

Du finner Peppol sin hjemmeside her.

Toll logo.png

Toll

Tolletatens samfunnsoppdrag er å holde kontroll med at regler følges for alle varer som innføres til og utføres fra Norge. Omfanget av varer som krysser grensen er stort, og volumet har økt over mange år. Tolletaten er avhengig av å digitalisere prosesser for å håndtere volumet og sikre harmonisering med EU-regelverket. Samtidig ønsker vi å tilby en mest mulig effektiv og sømløs grensepassering der varer frigjøres automatisk, der det ikke er behov for kontroll eller manuell behandling.

Digitalisering av tollbehandlingen (DigiToll) står øverst på tolletatens virksomhetsplan om dagen. NORSTELLA er og ønsker å være en sentral bidragsyter til dette.

Som leverandør av NODI nummer til tolletatens kunder er TOLL en av våre viktigste samarbeidspartnere, Vårt Doksenter for NODI medlemmer er hyppig besøkt ved kunngjorte endringer i blant annet TVINN. Der finner du guidene for TVINN. Vi holder også dokumentasjon for NTSC. I tillegg kan du finne mye annen nyttig tollrelatert informasjon på disse sidene.

Kontakt TOLL her. Tolletatens ekspedisjonssteder finner du her.

Du finner TOLL sin hjemmeside her.  

Send e-post til Toll og meld deg på nyhetsbrev her.

OIL_edited.jpg

Open Innovation Lab

Det er i år (2022) 8 år siden Open Innovation lab (OIL) of Norway ble etablert.

NORSTELLA og Open Innovation Lab (OIL) samarbeider til medlemmenes beste. Et viktig fellestrekk medlemmene deler er at innovasjon er en kjerneprosess som må utvikles og at økt innovasjonskraft fører til:

 • økt vekst og konkurranseevne

 • reduserte kostnader & økt ressurseffektivitet

 • forbedret bærekraft og raskere fornyelse av dagens produktportefølje

 • forbedret omdømme og verdsettelse

 • økt evne til å tiltrekke seg talenter, kunder, partnere og ny kapital

 • forenklet etterlevelse av viktige forskrifter og andre krav

Gå inn på våre respektive hjemmesider og ta del i aktiviteter lagt til rette for deg. Aktiviteter tilrettelagt for NORSTELLA medlemmer kunngjøres via nyhetsbrev og legges ut i aktivitetskalenderen.

Du finner OIL sin hjemmeside her.

NEA_logo_small_rgb-2bb031bb_edited.jpg

NEA - Nätverket för elektroniska affärer

Plutselig var det enkelt å ta kontakt med nettverk du kjente til og gjerne ville vite mer om uten å måtte reise, fordi alle satt på Teams. NORSTELLA benyttet anledningen til å etablere dialog med Nätverket för elektroniska affärer, NEA i Sverige. Noe godt kommer det da ut av virus på avveie.

Det har derfor siden i fjor blitt avholdt jevnlige møter med sikte på å utveksle informasjon og kunnskap om hverandre og hverandres aktiviteter og planer. Møteserien fortsetter.

Dialogen har allerede resultert i konkret anvendbar kunnskap om interessante forhold i Norden og Estland som vi har dratt nytte av.

NEA er også involvert og interessent i Nordic Smart Government. Alt henger sammen med alt!

Lyst til å vite mer om NEA og deres fokus på og aktiviteter rundt e-business? Trykk her.

tollkonsult.png

Tollkonsult

Tollkonsult er NORSTELLAs faglige alibi der vår generell kompetanse på tollspørsmål kommer til kort

Internasjonal handel med varer krever kunnskap om nasjonalt og internasjonalt tollregelverk.

 

Tollkonsult har spesialisert seg innen fagområdet toll.

 

NORSTELLA nyter godt av dette gjennom en løpende kompetanseavtale.

Du finner Tollkonsult sin hjemmeside her.

ITS long.png

ITS Norway

Intelligente Transportsystemer (ITS-Norge) ble etablert i 2004. Hovedvirksomheten er å tilby møteplasser (seminarer, konferanser, ekskursjoner) for medlemmene slik at kompetanse kan deles og styrkes.

 

Målet er å skape prosjekter som utvikler sektoren, finne forretningspartnere og utvikle nye markeder for medlemmene.

 

I løpet av de siste årene har transportsektoren vært gjennom en enorm utvikling. Digitalisering, automatisering og elektrifisering har endret løsninger for mobilitet og logistikk. NORSTELLA er en komplementær stiftelse relatert til ITS-Norge sine aktivitetsområder.

Du finner ITS sin hjemmeside her.

bottom of page