top of page

Personvern og samtykke innen  kunnskapsteknologi (EdTech)

 

Av Jon Arve Risan, NorStella

 

Da pandemien var et faktum og erkjent 12. mars 2020, var det mange som måtte kaste seg rundt og forholde seg til en ny hverdag. Ikke minst gjaldt dette skoleeierne og lærerne for ikke å snakke om elevene og deres foreldre. Fra den ene dagen til den neste var matboksen byttet ut med et læringssystem og pulten med spisebordet. Mange måtte forholde seg til en verden de ikke hadde forutsetninger for å overblikke. Utryggheten bredte seg slik det alltid gjør ved store omveltninger. Var det trygt? Var det farlig? Hva gjør jeg nå? Hvordan forholder jeg meg til dette?

En av våre trusted partners Traq har gjennomført en analyse av personvernsikkerheten i tilgjengelige læringssystemer holdt opp mot kravene i GDPR (Personvernforskriften).

I perioden fra oktober til desember 2020 gjennomførte derfor Traq en første fase med vurdering av samtykkeerklæringene i utdanningsprodukter fra 15 ulike leverandører. Hovedfokus i første fase var å for å få oversikt over hvilke data som faktisk samles inn og hva sluttbrukeren samtykker til når de bruker disse løsningene.

I løpet av den andre fasen har Traq kontaktet leverandørene for å få oversikt over hvilken informasjon som ligger inne i deres standard databehandleravtaler. Disse avtalene gir ideelt sett innsikt i hva som faktisk reguleres.

Hele rapporten finner du her.

Den samlende konklusjonen går ut på at både leverandører, innkjøpere, lærere, skoleeiere må justere seg for å skape et ideelt landskap for denne typen verktøy, både under og etter en pandemi. 

En samlet dugnad må derfor til hvor også departement og direktorat engasjerer seg videre.

NorStella er klar over at rapporten siden den ble offentlig kjent har blitt kritisert fra ulikt hold og fra ulike innfallsvinkler. Vi tror imidlertid at dialog er bedre enn skyttergrav og oppfordrer derfor alle aktørene om å ta til seg oppfordringen om både justering og dugnad til beste for den gruppen som skal bruke verktøyene; våre barn, deres foreldre og lærere. 

Publisert Juni 2021

bottom of page