top of page
Velkommen til møte i Nettverksgruppen Internasjonal Handelsforenkling - 20.10.21
Bilde8.png

Internasjonal handel og logistikk: Fremtiden er heldigital. Er din bedrift forberedt?

Internasjonal handelsforenkling er initiativ som skal redusere handelshindre. Vi skiller ofte mellom reelle og opplevde handelshindre, men også type handelshindre. Med dette som utgangspunkt vil vi i våre møter fremover bl.a. se nærmere på nasjonal og internasjonal regelverksutvikling på området, internasjonale standarder, digitalisering og automatisering samt økte krav til tollkompetanse. Tett samhandling samt tidlig og digital utveksling av vareopplysninger mellom aktører i den internasjonale logistikkjeden vil bli helt avgjørende for å oppnå effektiv logistikk, herunder tollekspedisjon av varene.

WTOs handelsfasiliteringsavtale og den norske handelsfasiliteringskomiteen

Tolletaten vil i sitt innlegg fortelle om innholdet i WTOs handelsfasiltieringsavtale og hvilken betydning denne avtalen har for Norge. Gjennom denne avtalen er avtalepartene forpliktet til å ha en nasjonal komité for handelsfasilitering. Tolletaten, som organiserer denne komiteen, vil også fortelle om arbeidet i den nasjonale komiteen.

v/Helge Lindrup, Fagdirektør og Robin Reese, Rådgiver, Tolletaten

Hvordan skaper vi en enklere, tryggere og mer effektiv handelshverdag?

Åpne, globale GS1-standarder gjør det mulig for alle handelsaktører å bruke en unik identifikasjon av et produkt, og deretter å fange og dele informasjon om produktet. Sporbarheten standardene gir skaper tillit mellom handelsaktører og bidrar til å hindre ulovlig handel. GS1-standardene er det digitale språket som forstås på tvers av bransjer og landegrenser, og er en viktig del av arbeidet fremover for å sikre en sømløs, digital løsning for grensepasseringer og internasjonal logistikk og handel.

v/Knut Vala, COO, GS1 Norway

 

Ikke stykkevis og delt, men fullt og helt

Aldri har mulighetene vært større samtidig som kostnader og kompleksitet øker. I en verden som går stadig raskere og er mer omskiftelig, er vinnerne de som har full kontroll på alle salgskanaler og hele verdikjeden. Det handler om å ta de riktige valgene til rett tid.

v/Fredrik Kallevig, Kommersiell Direktør, DRIW AS

ICS2 – sikkerhetsmeldinger, krav og muligheter for Posten Norge

Norge og Sveits inngår nå i et EU-samarbeid om ICS2 (Import Control System 2), med myndighetskrav som innføres i flere faser 2021 -2024. Forutsetningen for ICS2 er at sikkerhets- og vareinformasjon må utveksles elektronisk, og slik deling av «rike data» blir snart en forutsetning for effektiv tollekspedisjon.  

v/Dag-Morten Årvik, Business Developer, Posten Norge AS

bottom of page