top of page

Hva NorStella engasjerer seg i

NorStellas oppgave er å bidra til digitaliseringen av Norge gjennom å være en nøytral møteplass som aktivt bidrar til økt samhandling på tvers av næringer, sektorer og profesjoner. Aktivt bidrag innebærer å invitere til konferanser og workshops, og ved behov ta initiativ til å etablere nettverksgrupper for dypdykk innen spesielle områder.

Litt om NorStella

 

NorStella er en medlemsstyrt, nøytral, privat stiftelse med ikke-kommersielle formål. NorStella arbeider for utvikling og bruk av åpne internasjonale standarder for elektronisk samhandling og internasjonal handelsforenkling. Oppgavene løses gjennom egne aktiviteter og prosjekter, og gjennom samarbeid med andre organisasjoner.

 

En vesentlig del av inntektsgrunnlaget for NorStella er medlemsinntekter, men vi henter også inntekter fra kurs og prosjekter med del-finansiering fra virkemiddelapparatet. 

 

Mer om NorStella:

 

Medlemmene samhandler i fagutvalg/nettverk

 

NorStella skaper kundeverdi for sine medlemmer gjennom proaktivt utvalgsarbeid på medlemmenes interesseområder. Utvalgene støttes med sekretærtjenester, regelmessige møter og seminarer, prosjekter og tiltak. Det er alltid plass til flere utvalg og flere ildsjeler (gründere) som brenner for det samme som oss.

 

For tiden opererer vi følgende utvalg:

 

Utvalg for internasjonal handelsforenkling

 

Utvalget har som formål å arbeide for forenkling og utbredelse av felles standarder i internasjonal handel. Utvalgets arbeid gjelder både eksport og import. Deltakere i utvalget inkluderer regulerende myndigheter, myndighetsutøvere, vareeiere og aktører som opererer innen internasjonal logistikk og transport. Utvalget for internasjonal handelsforenkling har eksistert siden 1973.

Samhandlingsarenaen

Samhandlingsarenaen har i 2012-2014 vært et samarbeid mellom NorStella og Semicolon-prosjektet.  Samhandlingsarenaen er en åpen arena for presentasjon og diskusjon av sentrale temaer for samhandling, endringsledelse og avanserte ikt-løsninger i G2G-sektoren. Vi inviterer medlemmer og nye interessenter til å fortsette dette arbeidet i regi av NorStella. På bakgrunn av dette har det blitt arrangert minst en arena årlig med ulike aktiviteter mellom de større samlingene.

Utvalg for e-Transport

 

Utvalget skal bidra til å utløse det forretningsmessige potensialet som ligger i økt bruk av åpne internasjonale standarder for elektronisk samhandling innen godstransport. Utvalget skal også arbeide for mål om bedre miljøeffektivitet og effektive intermodale løsninger nasjonalt på tvers av landegrenser. Økt bruk av sjøveien er et slikt mål. NorStella/utvalget forvalter standarden Tansport-XML som er mye brukt ved innenlands transport.

 

eID-forum

Forumet skal bidra til å utløse det forretningsmessige potensialet for elektronisk samhandling som ligger i økt bruk av eID ved effektivt samspill mellom ulike teknologier og standarder innenfor dette området. Noen stikkord for pågående temaer er virksomhetssertifikater og eID for ansatte, identitets- og tilgangsstyring, ny EU-forordning om eID og eSignatur.

Utvalg for e-Business og samtrafikk

NorStella har en lang historie innen standardisering og utbredelse av standarder innen e-Handel og e-Faktura. Vi etablerer utvalget for e-Business på tampen av 2013 for å fokusere på næringslivets muligheter og behov for elektronisk samhandling med kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Den nye standarden EHF er/vil bli lovpålagt for handel med offentlig sektor. Standarden inkluderer både e-Handel og e-Faktura og vil ha stor økonomisk betydning også for industri og næringsliv. NorStella opererer allerede innenfor denne sektoren med sekretariatstjenester for e2b-forum og samtrafikk.no

 

Den digitale kommunen K+

 

Flere av oss er overbevist om at Norges fremtidige digitale suksess starter i kommunene. En rekke ildsjeler møtes derfor noenlunde jevnlig for å drøfte muligheter og forutsetninger. Vår visjon er benevnt som K+ den digitale kommunene som alle digitalt bevisste borgere har lyst til å være en del av. NorStella støtter dette arbeidet på ulikt, men tradisjonelt vis.

bottom of page