top of page

NORSTELLAs innspill til ny digitaliseringsstrategi

Publisert 1.desember 2023

Regjeringen har tatt initiativ til å etablere en ny nasjonal digitaliseringsstrategi som skal erstatte den tidligere fra 2019. Føringen for denne nye strategien er at den også denne gang skal legge bedre til rette for næringsrettet digitalisering, og bidra til å løse de store samfunnsutfordringene. Målet er sterkere samordning og utvikling av en helhetlig politikk som går på tvers av offentlig og privat sektor.

 

Her kan du lese vårt innspill til ny nasjonal digitaliseringsstrategi.

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål til innspillet eller ønsker ytterligere dialog.

 

Våre innspill er oppsummert dette:

  • Foreta en total gjennomgang av lovverket med sikte på å gjøre det tilpasset sammenhengende tjenester. Gjøre deling av data påbudt av offentlig etater gjennom en endring i Digitaliseringsrundskrivet
     

  • Gi privat sektor økt tilgang til bruk av felleskomponenter. Dette bør i første rekke være FUFINN, Samtykkeløsningen og Maskinporten
     

  • Det bør innføres et nytt perspektiv på digitaliseringen i offentlig sektor ved at formålet også skal være å legge til rette for at privat sektors digitale tjenester blir bedre, bla. ved at det offentlige stiller krav til fagsystemene
     

  • Norge bør ta en mer aktiv rolle i det internasjonale samarbeidet både innen EU og i samarbeidet med Norden og Baltikum. Målet må være å utvikle grenseoverskridende digitale tjenester som ivaretar både næringslivets og innbyggernes behov.

Om innspillet

Innspillet er et resultat av en webinarserie i tre deler som ble gjennomført høsten 2023 under paraplyen «Samhandlingsarena #18 - Er styringsstrukturen i forvaltningen et hinder for tverrsektorielt digitalt samarbeid? Hva er alternativet?», samt en spørreundersøkelse blant stiftelsens medlemmer og interessenter. Undersøkelsen hadde svarfrist i uke 42, og resultatene av samtlige kommentarer, spørsmål og innspill er samlet og redigert inn i ett felles dokument – nemlig dette.

Her kan du lese alle innkomne innspill til Regjeringens arbeid med ny nasjonal digitaliseringsstrategi.

bottom of page